Søk
Close this search box.

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Norsk Gassnett mottar og innhenter opplysninger om sluttkundene i energigassmarkedet for å kunne levere tjenester slik at markedet skal kunne fungere. Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter som de har etter personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og sikrer personopplysninger.

Ansvar og formål

Norsk Gassnett har ansvaret for å gjennomføre sentrale forretningsprosesser i energigassmarkedet. I hovedsak består dette av å formidle data om gassforbruket og sørge for at Norsk Gassnett har riktig informasjon til enhver tid over målerdataene.

Det er nødvendig for Norsk Gassnett å ha tilgang til personopplysninger for å kunne yte riktige tjenester. I all hovedsak innhenter vi personopplysninger fra kundene selv, fra sameiets/borettslag styre og forretningsfører. I tillegg vil en begrenset mengde personopplysninger innhentes når sluttkunden benytter Norsk Gassnett portal på internett.

Opplysninger som vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar Norsk Gassnett fra taushetsplikten eller hvis vi bruker samtykker.

De ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov. Kun ansatte som skal jobbe med opplysningene skal ha tilgang til opplysningene.

Opplysningene skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt til.

Norsk Gassnett har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger etter personopplysningsloven § 14. Personopplysningene blir behandlet i flere it-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget.

 

Behandlingsansvarlig

Norsk Gassnett er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Se kontaktinformasjon til Norsk Gassnett.

 

Hvilke personopplysninger behandler Norsk Gassnett

Norsk Gassnett skal lagre og prosessere personopplysninger for alle privatpersoner som har avtale om nettleie og energigasslevering i de energigassnettene som vi eier eller leverer energigass til.

Norsk Gassnett vil lagre og prosessere følgende generelle personopplysninger:

Personopplysning

Norsk Gassnett datakilde

Behandlingsformål

Lagringstid

For- og etternavn

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller internettportalen

Å sørge for at riktig juridisk person blir knyttet opp til gassforbruk i et målepunkt

Så lenge forbrukeren har en forpliktelse ovenfor gass- og nettleverandør. Dersom forbrukeren har sagt opp både gass- og nettleieavtale vil opplysningene lagres i ytterligere fem år i forhold til eventuelle feil og mulighet for å korrigere økonomiske oppgjør

Adresse for faktura

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller

internettportalen

Å sørge for at gass- og nettleverandør sender faktura til riktig adresse

Fødselsdato

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller

internettportalen

Sikker identifisering av sluttkunde slik at data fra en kunde ikke blir forvekslet med

en annens

Telefon nr.

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller

internettportalen

Formidle informasjon mellom leverandør og forbrukerkunde

E-post adresse

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller

internettportalen

Formidle informasjon mellom leverandør og forbrukerkunde

Utover dette vil Norsk Gassnett til enhver tid knytte disse opplysningene til markedsspesifikke opplysninger som i seg selv ikke er personopplysninger, men som blir det gjennom kobling til den enkelte person. Koblingen er nødvendig for at Norsk Gassnett skal kunne utføre sine tjenester og slik at energigassmarkedet kan fungere.

Norsk Gassnett vil samle inn, lagre og prosessere følgende markedsspesifikke personopplysninger:

Markedsspesifikk personopplysning

Norsk Gassnett datakilde

Behandlingsformål

Lagringstid

Målepunkt ID

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller internettportalen

Unik og korrekt identifisering av forbruk til riktig nettselskap, sluttkunde og

kraftleverandør

Så lenge kunden er ansvarlig for målepunktet. Dersom kunden har sagt opp både gass- og nettleieavtale vil opplysningene lagres i ytterligere fem år i forhold til eventuelle feil og mulighet for å korrigere økonomiske oppgjør

Måler nr.

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre, servicetekniker eller internettportalen

Identifisering av måler knyttet til målepunktet slik at forbruker kan verifisere eget forbruk

Adresse (målepunkt)

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre eller internettportalen

Formidle lokasjon av målepunkt slik at sluttkunde og leverandør kan verifisere kundeinformasjon og gi riktig

avbruddsinformasjon

GPS koordinater målepunkt

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre, servicetekniker eller internettportalen

Formidle lokasjon av målepunkt slik at nettselskap, sluttkunde og kraftleverandør kan verifisere kundeinformasjon og gi riktig

avbruddsinformasjon

Manuell eller fjernavlest måler

Fra kunde selv, sameiet, forretningsfører, styre, servicetekniker eller internettportalen

For at sluttkunden skal kunne avregnes og følges opp i henhold til riktige prosedyrer for måleravlesning og

avregning

Forbruk per måned/tertial

Generert av Norsk Gassnett

For at sluttkunden skal kunne bli korrekt avregnet og fakturert

Estimert årsvolum forbruk

Beregnet av Norsk Gassnett

For at sluttkunden skal kunne bli korrekt avregnet og fakturert.

Oppløsning måleverdier

Beregnet av Norsk Gassnett

For at sluttkunden skal kunne avregnes og følges opp i henhold til riktige prosedyrer for måleravlesning og

avregning

 

Historikk bytte av bolig

Generert av Norsk Gassnett

For at sluttkunden skal kunne avregnes og følges opp i henhold til riktig prosedyrer for korreksjonsoppgjør for forbruket lenger tilbake i tid enn dagens

leverandør

 

Historikk bytte av målepunkt/måler

Generert av Norsk Gassnett

For at sluttkunden skal kunne avregnes og følges opp i henhold til riktige prosedyrer for korreksjonsoppgjør for forbruket lenger tilbake i tid enn dagens

kunde har vært på målepunktet

 

 

Hvem har tilgang til personopplysningene

Norsk Gassnett gir kun tilgang til personopplysninger til eksterne parter som har en lovlig adgang til personopplysningene. I tillegg kommer 3. parter som har tillatelse fra Norsk Gassnett for å utføre lovpålagt arbeid på energigassanleggene samt sluttkunden som aktivt har gitt slik adgang gjennom Norsk Gassnett portal.

Norsk Gassnett har inngått avtale med alle 3. parter som har tilgang til Norsk Gassnetts opplysninger for å kunne gjennomføre lovpålagt service, vedlikehold og kontroll av anleggene. Avtalen sikrer at alle parter så langt det er hensiktsmessig følger reglene til Norsk Gassnett krav til informasjonssikkerhet og personlovgivningen. Avtalen gir Norsk Gassnett adgang til å ekskludere informasjonstilgang og sanksjonere de selskapene som ikke opptrer i henhold til reglene til selskapet og personopplysninger.

Norsk Gassnett benytter ekstern IT leverandør for drift av IT løsningen som lagrer og behandler personopplysninger. IT leverandøren utfører drift, support og vedlikehold og operatørene har tilgang til personopplysninger for å kunne utføre sine oppgaver. Norsk Gassnett har databehandleravtale med IT leverandøren og øvrige avtaler som sikrer personvern i forhold til de tjenester som leveres.

 

Hvordan sikrer Norsk Gassnett personopplysninger

All utveksling av personopplysninger mellom Norsk Gassnett og 3.parter skjer gjennom standardiserte datagrensesnitt hvor tilgang er beskyttet. Norsk Gassnett lagrer data i en IKT infrastruktur som har høye krav til sikkerhet. Dette innebærer blant annet at Norsk Gassnett sikrer at personlig identifiserbar informasjon brukes kun der det er absolutt nødvendig. 

 

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om Norsk Gassnett behandling av opplysninger etter personopplysningsloven § 18. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg. Krav om innsyn skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet etter personopplysningsloven § 27 og § 28.

Norsk Gassnett har behov for å lagre dine data så lenge du er energigasskunde. Dersom du har sagt opp både gass- og nettleieavtalen vil opplysningene lagres i ytterligere fem år i forhold til eventuelle feil og mulighet for å korrigere økonomiske oppgjør. Videre vil personopplysninger som er lagret iht. regnskapslovgivningen bli lagret i inntil 10 år.

 

Statistikk

Når forbrukeren besøker Norsk Gassnett sin nettside etterlater brukeren elektroniske spor. Nettleseren sender automatisk opplysninger til Norsk Gassnett sine systemer hver gang du ber om å få vist en side. For hver side du åpner lagres disse opplysningene:

  • Hvilken side du ser på
  • Dato og tid
  • Hvilken nettleser du bruker og versjon
  • Din maskins internettadresse (ip-adresse)

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest samt forsøk på datainnbrudd. Slik kan vi forbedre sikkerhet og tjenestene til Norsk Gassnett.

 

Informasjonskapsler

De innloggede tjenestene på Norsk Gassnett bruker informasjonskapsler (“cookies”). Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal virke best mulig. Det

medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker. Les mer om informasjonskapsler her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

Kontakt

Har du flere spørsmål om hvordan Norsk Gassnett håndterer personvern og innsyn, kan du kontakte oss på:

Telefon: +47 22 70 90 45
E-post: post@norskgassnett.no